.Pr - Pk 8:00 - 16:00Baktosept 0.5l

Pieejamība:veikalā 100000 vienības
Produkta kods:01-0406

 Cena ar PVN

4,50 €
Līdzeklis ātrai virsmu dezinfekcijai

Profesionālai un sadzīves lietošanai

Produkta pieejamie tilpumi: 0.5l, 1l, 5l

Apraksts

Regulārai spirta izturīgu virsmu dezinfekcijai. Produkta sastāvā izopropilspirts un “benzalkonija hlorīds” nodrošina augstu dezinficējošu efektu. Atkarībā no mikrobu piesārņojuma pakāpes neatšķaidīta produkta iedarbības laiks ir 1-5min.

Sastāvs: aktīvās vielas - izopropilspirts (500g/l) un alkil dimetil benzil amonija hlorīds (4,9g/l).

  • Tilpums: 0.5l
  • Uzglabāšanas laiks (men): 12
  • Darba koncentrācija: gatavs lietošanai

UZMANĪBU: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. Sargāt no bērniem.Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Pēc līdzekļa izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Nepieļaut nokļūšanu acīs. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet palīdzību mediķiem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ atklāta uguns. Nesmēķēt. Atbrīvoties no satura - atšķaidīt ar ūdeni (1:20) un notecināt kanalizācijā, no tvertnes - saskāņā ar vietējiem noteikumiem . Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ABC pulveri, CO2, spirtu izturīgas putas AR-AFFF. Uzglabāšana: tvērtni turēt cieši noslēgtu; glabāt labi vēdināmās telpās; turēt vēsumā; temperatūrā 5–20°C.

Biocīda inventarizācijas Nr. LV21092017/7490

 

Atpakaļ uz: Virsmām un iekārtām
Saziņas forma
Savs pētniecības centrs
Ekoloģiski tīrs sastāvs
15 gadu pieredze